Monday, April 28, 2008

Thảo luận với Dr Olivé

Hôm thứ Sáu (25/4/08) chúng tôi gửi thư đến Ts Jean Marc Olivé để hỏi ông về câu phát biểu trên Bloomberg.com. Hôm qua (thứ Hai, 28/4/08) ông đã trả lời (xem thư kèm theo) cho Bs Phan Xuân Trung. Tôi thích lối làm việc này của người Tây phương, họ làm nhanh và không xem chúng tôi như đám dân quèn vô danh tiểu tốt.

Nhưng chúng tôi thất vọng. Như các bạn thấy ông ấy không trả lời được những câu hỏi chúng tôi nêu ra. Thật ra, ông ta không trả lời được câu nào cả. Thay vào đó ông “đá bóng” sang Viện Vệ sinh Dịch tễ để họ trả lời! Ông còn tỏ ra hiểu sai Qui ước Ingelfinger!

Do đó, chúng tôi phải viết một thư khác để tìm hiểu cho đến nơi đến chốn. Thư chúng tôi kèm dưới đây để các bạn thấy câu chuyện ra xem ra hấp dẫn. Theo tôi thì ông Olivé chẳng có dữ liệu gì cả, và do đó phát biểu của ông là thiếu bằng chứng. Điều làm tôi thú vị là một quan chức như thế mà cũng chẳng hiểu gì về qui ước khoa học cả!

NVT

Thư của Ts Olivé

Dear Dr Phan Xuan Trung,

I am writing in reply to your letter on 25 April 2008 regarding an “enquiry of cholera outbreak data”. Thank you for your interest.

WHO has been providing technical assistance to the Ministry of Health of Viet Nam in their response to the current outbreak of sever acute watery diarrhoea with V. cholerae positive cases. This assistance has included technical advice to the National Institute of Hygiene and Epidemiology (NIHE) in Hanoi in their epidemiological and laboratory investigations.

WHO has recently noted in the media that NIHE’s investigations have identified key high risk activities for becoming infected with cholera in this outbreak. The highest risk activity has been identified by NIHE as consumption of meals containing dog meat, shrimp sauce, and raw herbs and vegetables. Strong epidemiological measures of association between cholera infection and consumption of these foods were identified through a case-control study, and supported by findings from supplementary site investigations. I understand that NIHE is conducting further investigations to better clarify the chain of infection.

If you would like further detailed information on NIHE’s investigations you should make a request directly to NIHE.

I believe that the ‘Ingelfinger Rule’ you have referred to argues that no scientific article should be published if it has already been published elsewhere and, furthermore, that a scientific claim should always be validated before dissemination to the public. I don’t think there is any suggestion that this ‘rule’ has been violated.

Thank you for your enquiry.

Yours sincerely,

Dr Jean-Marc Olivé

WHO Representative in Viet Nam

CC:

Dr. Tran Trong Hai, Director, Department of International Cooperation, MoH

Dr. Nguyen Tran Hien, Director, National Institute of Hygiene and Epidemiology

============

Thưa bác sĩ Phan Xuan Trung,

Tôi viết để trả lời lá thư của ông đề ngày 25/4/2008 về tìm hiểu dữ liệu liên quan đến bệnh tả. Cám ơn ông đã quan tâm.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã và đang giúp đỡ về kĩ thuật cho Bộ Y tế Việt Nam để họ phòng chống bệnh tiêu chảy nghiêm trọng có nhiễm khuẩn V. cholerae. Sự giúp đỡ này bao gồm cố vấn về kĩ thuật cho Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương (NIHE) ở Hà Nội trong các nghiên cứu dịch tễ học và phân tích labô.

Qua truyền thông WHO có chú ý đến những nghiên cứu của NIHE đã phát hiện những hành vi có nguy cơ cao bị nhiễm vi khuẩn V. cholerae trong lần bộc phát này. Hành vi có nguy cơ cao nhất do NIHE phát hiện là tiêu thụ thịt chó, mắm tôm, và rau thơm sống và rau cải. Mối liên quan giữa nhiễm vi khuẩn và các loại thực phẩm này được phát hiện qua một nghiên cứu bệnh chứng, và bổ sung bằng các điều tra tại các nơi xảy ra dịch bệnh. Tôi hiểu rằng NIHE đang điều tra thêm để hiểu tốt hơn quá trình bị nhiễm.

Nếu ông muốn biết thêm chi tiết về các điều tra của NIHE ông nên liên lạc trực tiếp với NIHE.

Tôi tin rằng “Qui ước Ingelfinger” mà ông đề cập đến lí giải rằng một bài báo khoa học không được xuất bản nếu đã được xuất bản ở một nơi khác, và hơn nữa, một phát biểu khoa học phải luôn luôn được kiểm tra tính chính xác trước khi công bố trước công chúng. Tôi không nghĩ Qui ước đó đã bị vi phạm.

Cám ơn ông đã tìm hiểu.

Kính thư,


Dr Jean-Marc Olivé

WHO Representative in Viet Nam


Đồng kính gửi:

Dr. Trần Trọng Hải, Vụ trưởng Vụ Quan hệ Quốc tế, Bộ Y tế

Dr. Nguyễn Trần Hiển, Viện trưởng, Viện Vệ Sinh và Dịch Tễ Quốc gia


===========


Thư thứ 2 của chúng tôi.

Dear Dr. Olivé,

Thank you for your letter dated April 28, 2008 in response to our enquiry. We appreciate your prompt response. However, we do feel that a number of issues we raised in our letter have not been addressed. We would like to take this opportunity to reiterate, among others, some of our earlier concerns as follows.

1. In your comment to Bloomberg.com, you state that dog meat is linked to a 20-fold increase in the risk of cholera. We would like to know where was this figure come from. We specifically would like to know how many individuals were studied, what pathogens were tested in dog meat (and other meats or vegetables), and what was the magnitude of association (i.e., odds ratio and confidence interval) between these potential risk factors and cholera.

2. Moreover, as we understand from the popular media, 194 samples of shrimp sauce have been tested for V. cholerae and all were negative for the bacterirum. We are therefore curious to find out the basis for the following statement: “Contaminated shrimp sauce caused at least 157 cholera cases in November and December.”

3. We are also concerned about your interpretation of data. Because the unpublished study was designed as a case-control investigation, it is not possible to make any inference on the cause-and-effect relationship between any of the risk factors examined and cholera risk. However, the terms “cause” and “link” have been reported in various media outlets, and this has unfortunately generated considerable confusion in the public.

4. We are afraid that your understanding of the Ingelfinger Rule is not correct. In simplest terms, this Rule states that no medical research information is to be communicated to the public if it has not been published in a peer-reviewed scientific journal (see Relman, N Engl J Med 1988;318: 1125-1126, Kassirer and Angell, N Engl J Med 1994; 330:1608-9 on the “Violations of the Embargo and a New Policy on Early Publicity”). For example, the New England Journal of Medicine explicitly states that “No news reports appear prematurely in any form, do not speak to the media, hold press conference, or issue news release before the week before publication”.

Now, you have stated in the international media about the “link” between dog meat and cholera, and yet the study you mentioned in your letter had not been published in any peer-reviewed journal. We thus consider that this clearly represents a breach of the Ingelfinger Rule which is strictly followed by the scientific and medical research community.

We consider that the Vietnamese public is entitled to be informed of important information of the current cholera outbreak. However, it is equally important that the public is not misinformed as is likely to occur in the absence of published comprehensive evidence. We are sure you understand that in medical research the real news is the scientific evidence, not the public claim.

Once again, we thank you for taking time to answer our enquiry. However, we are still looking for more specific information and/or data that we do hope you can provide at your earliest convenience.

Yours sincerely,

Dr. Phan Xuan Trung

Dr. Nguyen Dinh Nguyen

Dr. Nguyen Van Tuan

CC:

Dr. Tran Trong Hai, Director, Department of International Cooperation, MoH

Dr. Nguyen Tran Hien, Director, National Institute of Hygiene and Epidemiology

=========

Thưa Tiến sĩ Olivé,

Xin cám ơn lá thư của ông đề ngày 28/4/2008 phúc đáp những thắc mắc của chúng tôi. Chúng tôi ghi nhận những phản hồi của ông. Tuy nhiên, chúng tôi cảm thấy một số vấn đề mà chúng tôi đã nêu trong lá thư trước vẫn chưa được trả lời thỏa đáng. Chúng tôi muốn nhân cơ hội này lặp lại những vấn đề đó như sau.

1. Trong bình luận của ông trên Bloomberg.com, ông phát biểu rằng thịt chó làm tăng nguy cơ mắc bệnh tả đến 20 lần. Chúng tôi muốn biết con số này đến từ đâu. Chúng tôi muốn có bài nghiên cứu khoa học đầy đủ có đề cập đến thông tin ông đã công bố, và chúng tôi đặc biệt muốn biết về phương nghiên cứu và các kết quả chính, như có bao nhiêu đối tượng tham gia, các vi khuẩn / vi trùng nào được xét nghiệm trên thịt chó (và các loại thịt hay rau tươi khác), và cường độ của mối liên quan giữa các yếu tố nguy cơ và bệnh tả ra sao.

2. Thêm nữa, qua báo chí đại chúng, chúng tôi biết rằng đã có 194 mẫu mắm tôm được xét nghiệm vi khuẩn V. cholerae, và tất cả đều âm tính. Do đó, chúng tôi muốn tìm hiểu là dựa vào cơ sở nào mà có phát biểu rằng “Mắm tôm bị nhiễm là nguyên nhân cho ít nhất là 157 ca bệnh tả vào tháng 11 và 12, theo lời tuyên bố của Bộ Y tế”?

3. Chúng tôi cũng quan ngại cách diễn giải dữ liệu của ông. Bởi vì nghiên cứu của ông là một dạng nghiên cứu bệnh chứng, do đó không thể phát biểu bất cứ một suy luận mang tính nhân quả nào giữa bất kể yếu tố nguy cơ nào và bệnh tả cả. Thế nhưng, những từ như “nguyên nhân” và “liên hệ” đã được tường thuật trên báo chí, và việc này đã gây ra một sự nhầm lẫn cũng như lo lắng đáng tiếc cho công chúng.

4. Chúng tôi e rằng cách hiểu về Qui ước Ingelfinger của ông không đúng. Nói một cách đơn giản nhất, Qui ước này phát biểu rằng không một thông tin nghiên cứu y khoa nào được chuyển tải đến công chúng nếu thông tin đó chưa được công bố trên một tập san khoa học có hệ thống bình duyệt (ông có thể xem bài xã luận của Relman trên tập san New England Journal of Medicine 1988, hay bài của Kassirer and Angell, New England Journal of Medicine 1994; 330:1608-9 về vấn đề vi phạm chính sách công bố kết quả nghiên cứu để biết thêm). Chẳng hạn như tập san New England Journal of Medicine chỉ dẫn rõ ràng rằng “Không có tin tức nào được truyền đi trên bất cứ hình thức nào, không nói chuyện với giới truyền thông, không tổ chức họp báo, hay ra thông cáo báo chí một tuần trước khi công bố bài báo”.

Ông tuyên bố trên truyền thông quốc tế về mối “liên hệ” giữa thịt chó và bệnh tả, nhưng nghiên cứu mà ông đề cập trong thư chưa bao giờ được công bố trên bất cứ một tập san khoa học nào. Chúng tôi phải xem đây là một trường hợp hiển nhiên về vi phạm Qui ước Ingelfinger, một Qui ước mà cộng đồng khoa học và y khoa tuân thủ một cách nghiêm chỉnh.

Chúng tôi cho rằng công chúng Việt Nam có quyền được có những thông tin quan trọng về bệnh tả đang xảy ra hiện nay. Tuy nhiên, với một tầm quan trọng tương tự, chúng tôi cho rằng công chúng Việt Nam cũng không muốn bị làm lạc hướng vì những thông tin mang tính bằng chứng nhưng thực ra là chưa được giới khoa học công nhận. Chúng tôi chắc chắn là ông hiểu rằng trong nghiên cứu y khoa một bản tin thật sự là bằng chứng khoa học, chứ không phải những phát biểu trên báo chí.

Một lần nữa, chúng tôi cảm ơn ông đã bỏ thời gian trả lời chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn trông chờ những thông tin và dữ liệu cụ thể mà chúng tôi hi vọng ông sẽ cung cấp cho chúng tôi trong thời gian sớm nhất.

Kính thư,

Phan Xuan Trung

Nguyen Dinh Nguyen

Nguyen Van Tuan

Đồng kính gửi:

Dr. Trần Trọng Hải, Vụ trưởng Vụ Quan hệ Quốc tế, Bộ Y tế

Dr. Nguyễn Trần Hiển, Viện trưởng, Viện Vệ Sinh và Dịch Tễ Quốc gia

4 comments:

Martin Doan said...

Nice letter. This is when a scientific attitude is needed to confront misleading, unsound remarks from public officials.

Martin Doan said...
This comment has been removed by the author.
Martin Doan said...
This comment has been removed by the author.
Martin Doan said...
This comment has been removed by the author.