Friday, February 8, 2013

Tết Quí Tị ở Sydney-->
Chỉ còn vài giờ nữa là đến Giao thừa, và chúng ta sẽ thêm một tuổi đời.  Giờ này ở bên nhà chắc bà con đang chuẩn bị ăn Tết.  Ở bên này (Úc), bà con cũng chuẩn bị Tết, nhưng Tết bên này hơi khác với Tết bên nhà.  Tôi đi một vòng chợ Tết vùng Bankstown và muốn chia sẻ vài hình ảnh cùng các bạn, cứ xem như là một chia sẻ của tôi nhân ngày Tết Quí Tị.