Wednesday, October 24, 2018

Thông báo "chuyển nhà"

Xin nhắc các bạn rằng tôi đã xong việc "chuyển nhà" sang website mới là www.nguyenvantuan.info. Từ nay, tất cả các bài viết mới sẽ được post vào trang blog của website mới:


Xin trân trọng mời các bạn ghé qua website mới cho biết và cập nhật địa chỉ.  

No comments: