Tuesday, October 28, 2008

Tìm sách

Có quá nhiều bạn hỏi tôi tìm cuốn hồi kí của giáo sư NĐM ở đâu. Rồi mới đây, có người hỏi tìm cuốn Thời của thánh thần ở đâu. Thật ra thì chỉ một vài phút qua google là các bạn có thể tìm thấy ngay chỗ để đọc những cuốn sách này (và nhiều cuốn khác nữa). Chẳng hạn như các bạn có thể đọc hồi kí NĐM ở đây hay tác phẩm TCTT của Hoàng Minh Tường tại đây. Vậy nhé, các bạn không phải tốn bandwidth để hỏi mấy cuốn này ở đâu.

NVT

No comments: