Friday, September 26, 2014

Bài giảng phân tích dữ liệu #34

Xin hân hạnh giới thiệu cùng các bạn quan tâm là tôi mới upload bài giảng 34 chuyên đề phân tích dữ liệu. Đây là bài giảng số 2 trong loạt bài giảng về mô hình hồi qui tuyến tính đa biến (multiple linear regression model). Trong bài này tôi bàn về cách ước tính tham số qua hàm lm và cách diễn giải kết quả phân tích. 

Địa chỉ bài giảng làwww.youtube.com/user/drnguyenvtuan,

No comments: